Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.e-tkaniny.com

obowiązujący od dnia 1.05.2019 r.

 § 1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.e-tkaniny.com

Sklep jest prowadzony przez Iwonę Bogdańską - Mirońską

prowadzącą działalność gospodarczą pod P.P.H.U. Velvet z siedzibą w Opolu Lubelskim

NIP: 882-119-65-28

Regon: 060215320

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy:

P.P.H.U. Velvet

ul. Lubelska 27

24-300 Opole Lubelskie

Adres e-mail: pphu.velvet@wp.pl

Telefon kontaktowy: 693 091 401

 

2. Objaśnienia użytych wyrazów:

1) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Iwona Bogdańska - Mirońska dostępny na stronie internetowej pod adresem www.e-tkaniny.com

2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego

3) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym

4) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

5) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera bądź innego urządzenia multimadialnego z dostępem do sieci,

2) posiadanie sprawnej przeglądarki internetowej,

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet

7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§2 Rejestracja i logowanie

 

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów do listy życzeń i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem strony zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu i internetowego.

6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła.

7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w formie pisemnej poprzez przesłanie korespondencji na wskazany adres pocztowy.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej

informacji handlowej (spam).

11. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 

3 Składanie zamówień

 

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia,

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu,

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia

4 Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

5. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej . Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru

6. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zamówienie’’. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

8. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie

(Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone w szczególności przez naciśnięcie na link „Anuluj zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu internetowego. Sklep po wybraniu przez Klienta pola „Potwierdź zakup” dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca statusu zamówienia. Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa niniejszym Regulaminie.

 
§ 4 Ceny towarów

 

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w niniejszym Regulaminie. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

§5 Zapłata ceny oraz inne opłaty

 

1. Obowiązują następujące formy płatności:

- kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pobraniem

2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania od Sprzedawcy wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w regulaminie

3. Płatność z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.§6 Realizacja zamówień

 

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo

- za pośrednictwem Poczty Polskiena adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo

- przez system Paczkomatów InPost świadczony przez InPost Paczkomaty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu,

Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

3. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego

przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

4. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty

dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:

- Klient - w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 300 zł,

- Sprzedawca – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 300 z

5. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

1) ……… w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,

2) ……… w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem),

3)………w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną kartą kredytową lub przelewem internetowym (płatność z góry),

6. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 4 dni robocze licząc

od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową

(Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

7. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawionym przez Sprzedawcę dokumentem sprzedaży

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego drogą pocztową na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu.

6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie

otrzymane od niego płatności.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Powyżej wskazane przepisy nie mają zastosowania do sprzedaży dokonywanej pomiędzy przedsiębiorcami

 

§8 Reklamacje

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona na adres mailowy Sprzedawcy, bądź też wysłana drogą pocztową.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, telefon, adres do korespondencji, numer konta bankowego na który należy zwrócić pieniądze, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§9 Sposoby rozwiązywania sporów

 

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji. Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

§ 10 
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

4.W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia

złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w

brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827)

6.Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

 

………………………………..

……………………………….

……………………………….

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer konta bankowego …………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e – mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

Lp.

Nazwa

Symbol/rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

przyczyna rezygnacji

(wymiana, zwrot, reklamacja)-

nieobowiązkowe

 

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) _______ __________________

Data

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) __________________________________________________

Imię i nazwisko

 

Adres konsumenta(-ów) _________________________________________________________

Adres i telefon konsumenta

 

_____________________________________________

Podpis konsumenta(-ów)

 

Data: ________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl